καταστατικό του Συλλόγου


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»


Κωδικοποίηση του καταστατικού του συλλόγου μας.

Κατόπιν των μέχρι σήμερα γενομένων τροποποιήσεων του καταστατικού του συλλόγου μας δυνάμει της υπ’ αριθμόν 228/2003 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτές σε ενιαίο κείμενο με το αρχικό καταστατικό σε όσα σημεία του παρέμεινε αμετάβλητο, το εν λόγω καταστατικό, γενομένων και όσων τροποποιήσεων απαιτούνται ως προς τη γλωσσική και φραστική διατύπωση αυτού αλλά και αρίθμηση των άρθρων του, διαμορφώνεται όπως ακολουθεί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία: «Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών Αποκορώνου», με έδρα τις Βρύσες Αποκορώνου και σφραγίδα στην οποία απεικονίζεται ένα περιστέρι που στο ράμφος του κρατάει κλαδί ελιάς και φέρει κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου.

 Άρθρο 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι:
1)      Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου καθώς και η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και των γενικότερων όρων ζωής των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής.
2)      Να διαπραγματεύεται με κάθε αρμόδιο ως φορέας της συλλογικής και υπεύθυνης μελέτης των τοπικών προβλημάτων την επίλυση αυτών και  να καθιερώσει πρακτικά και δημιουργικά  τη συμμετοχή του πολίτη στη λύση των κοινωνικών τοπικών προβλημάτων.
3)      Να εισηγείται προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στον εξωραϊσμό της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
4)      Η ενασχόληση των μελών με ομαδικά αθλήματα όπως βόλεϊ, μπάσκετ, χάντμπολ κλπ, καθώς επίσης και με άλλα αθλήματα, όπως το κολύμπι, το τάε κβο ντο κ.ά.
5)      Η δημιουργία σκακιστικής λέσχης καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων με θέματα ψυχαγωγικά, οικιστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και καλλιτεχνικά.

 Άρθρο 3ο

Οι σκοποί του σωματείου θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο μέσο,  ιδιαίτερα δε με:
1)      Τη δημιουργία πρότυπης δανειστικής βιβλιοθήκης και δισκοθήκης για την πνευματική καλλιέργεια των μελών και φίλων του Συλλόγου.
2)      Τον εξοπλισμό και την δραστηριοποίηση ειδικού τμήματος για την διάδοση και ανάπτυξη της χειροτεχνίας.
3)      Τη συγκρότηση ειδικού χώρου για τα μικρά παιδιά, όπου θα παίζουν, θα μορφώνονται, θα ασκούνται και θα παιδαγωγούνται.
4)      Τη δημιουργία ερασιτεχνικού θεατρικού θιάσου, θιάσου καραγκιόζη, κινηματογράφου, χορευτικού συγκροτήματος κλπ.
5)      Τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό χώρων και ομάδων για τη φυσική αγωγή των μελών και ανάπτυξη των αθλημάτων.
6)      Την οργάνωση επισκέψεων στη φύση, σε αρχαιολογικούς χώρους σε επιστημονικές και παραγωγικές μονάδες.
7)      Την οργάνωση σεμιναρίου, διαλέξεων, συζητήσεων με εκδόσεις κλπ.
8)      Διαβήματα στις αρχές, ανακοινώσεις στον τύπο και συνεργασία με άλλους συναφείς συλλόγους πάνω σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του συλλόγου.
9)      Την προετοιμασία και πραγματοποίηση εξορμήσεων από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους, άλλους συναφείς συλλόγους ή και μόνα τους τα μέλη του συλλόγου για την αυτοδύναμη λύση τοπικών προβλημάτων (δενδροφύτευση, καθαριότητες, διαμόρφωση και αξιοποίηση ακαλύπτων χώρων, κοινωφελείς κατασκευές, επισκευές δρόμων και χώρων κοινής ωφέλειας κλπ).
10)  Δωρεάν φροντιστηριακή βοήθεια από φοιτητές και καθηγητές μέλη του συλλόγου σε μαθητές της περιοχής που έχουν ανάγκη.
11)  Διοργάνωση συχνών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (θέατρο, μουσική, χορός, καραγκιόζης, κινηματογράφος, εκθέσεις, συνεστιάσεις κλπ.) και καλλιτεχνικών εκθέσεων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 4ο
1.      Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε  :
Ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα.
α) Ιδρυτικά είναι τα μέλη που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του συλλόγου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.
β) Τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί ή κατάγεται ή συνδέεται με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βρυσών εφόσον  έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν διώκεται ποινικά ούτε έχει κηρυχθεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
γ) Επίτιμα γίνονται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν ποσό τουλάχιστον ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τακτικών συνδρομών όλων των μελών κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την εκπλήρωση του σκοπού μπορεί να εκτιμηθούν στο ίσιο ποσό. Τα ονόματα εκείνων που προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του συλλόγου. 

Άρθρο 5ο 
Τα μέλη του συλλόγου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης του συλλόγου και να εκλέγονται.
β) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.
γ) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως να το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
δ) Όλα τα μέλη του συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του συλλόγου.

Άρθρο 6ο  
Τα μέλη του συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού.
β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.
γ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου και να μην ενεργούν μεμονωμένα επ’ ονόματι αυτού.
δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Όλα τα μέλη εκτός από τα επίτιμα υποχρεώνονται να καταβάλλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

Άρθρο 7ο 
Μέλος του συλλόγου μπορεί να διαγραφεί :
1.      Με αίτησή του.
2.      Με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον μέχρι το τέλος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σύλλογο.           
Διαγραφέν μέλος μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή του προς το Δ.Σ. εφόσον προβεί στην τακτοποίηση των οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεών του.
Μέλος του συλλόγου μπορεί να αποβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., ή δέκα (10) τακτικών μελών εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντά του συλλόγου ή για άλλο σπουδαίο λόγο.
Μέλος του συλλόγου που αδικαιολόγητα δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις του προς τις γενικότερες δραστηριότητες του συλλόγου και δεν μετέχει ενεργά, μπορεί κατά την κρίση του Δ.Σ. να διαγραφεί, εάν αφού προειδοποιηθεί εγγράφως ή προφορικώς δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του. Τα μέλη που διαγράφονται έτσι μπορούν να επανεγγραφούν με απόφαση του Δ.Σ. αφού τηρηθούν οι υπ’ αυτό τεθειμένες διατυπώσεις.
Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού, καταδολιεύεται το σύλλογο με οποιοδήποτε τρόπο ή επιδεικνύει στην κοινωνία ή το σύλλογο διαγωγή που κηλιδώνει την τιμή, την υπόληψη και την αξιοπρέπεια του ατόμου και προβαίνει σε πράξεις και παραλείψεις (σκόπιμα) που θίγουν την αξιοπρέπεια, διαγράφεται (αφού προηγούμενα του γίνει σύσταση προφορική ή γραπτή) διαγράφεται μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Με την ίδια διαδικασία διαγράφεται κάθε μέλος του συλλόγου που δεν συμμετέχει αδικαιολόγητα ή αρνείται να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, ή επιτροπές ή διαδικασίες που απορρέουν από την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

 Άρθρο 8ο

Τα νέα μέλη οφείλουν σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της αποδοχής τους να γραφούν στα μητρώα του συλλόγου. Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 9ο
Αρχές και όργανα του συλλόγου είναι:
Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 Άρθρο 10ο

Γενική Συνέλευση
A) Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο όργανο του συλλόγου και αποτελείται από το σύνολο των μελών που έχουν γραφεί δύο (2) μήνες πριν την σύγκλησή της. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντος του ημίσεως συν ενός των τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά 5 ημέρες ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
Β) Η Γ.Σ. :
1) Παίρνει αποφάσεις που υποχρεώνουν το σύνολο των μελών.
2) Εκλέγει και ανακαλεί το Δ.Σ. του Συλλόγου
3) Αποφασίζει για τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου.
Γ) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (50% και 1). Για τη διάλυση ή την αλλαγή των σκοπών του συλλόγου ή την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών τα οποία πρέπει να είναι περισσότερα από τα απόντα και μη εκπροσωπούμενα. Μέλη του συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων.
Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.
Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται α) για τις εκλογές οργάνων, β) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, γ) για τη διάλυση του συλλόγου, δ) για την ανάκληση μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γ.Σ. και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο.
Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ.
Δ) Η πρόσκληση των μελών για Γ.Σ. γίνεται από τον πρόεδρο με γραπτή ανακοίνωση που τοιχοκολλάται σε όλα τα γραφεία και κτίρια του συλλόγου ή με προφορικές προσκλήσεις σε καθένα από τα μέλη 10 ημέρες πριν την ορισμένη Γ.Σ.

Άρθρο 11ο

Διοικητικό Συμβούλιο
Α) Ο σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου από την τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής, δια ενιαίου  ψηφοδελτίου. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ.Σ. εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το έτσι εκλεγέν Δ.Σ. αφού συνέλθει σε συνεδρίαση με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε συγκροτείται σε σώμα 15 ημέρες, από την εκλογή του.
Β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το μήνα σε ώρα και ημέρα που ορίζει ο πρόεδρος και ανακοινώνει δύο μέρες πριν.
Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. τα οποία και θα ορίζουν τους λόγους της σύγκλησης. Τα θέματα συζήτησης ορίζονται από τον πρόεδρο και σ’ αυτά μπορούν να προστεθούν κι άλλα μετά από πρόταση κάποιου μέλους.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 μέλη του. Σε περίπτωση μη απαρτίας συνεδριάζει σε μέρα που ορίζεται από τον πρόεδρο και γνωστοποιείται με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται το θέμα μέχρι 3 φορές και αν δεν υπάρχει πλειοψηφία το θέμα ξανασυζητιέται στην επόμενη συνεδρίαση, οπότε εάν και πάλι δεν επιτευχθεί πλειοψηφία η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. θεωρείται διπλή.
Δ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 4 συνεδριάσεις συνέχεια ή σε 3 αδιάκριτα, θεωρείται αυτόματα παραιτημένο και αντικαθίσταται. Έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ. και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Παραίτηση του Δ.Σ. υποβάλλεται μόνο σε Γ.Σ.. Σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εκλέγει 7μελή επιτροπή για να διεκπεραιώσει τις τρέχουσες υποθέσεις του συλλόγου και να κάνει εκλογές σε προθεσμία που θα τεθεί απ’ αυτήν.
Ε) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διαιρούνται σε ανοικτές (στις οποίες μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν τα οποία μπορούν να αναπτύξουν θέματα που έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Δ.Σ.) και κλειστές. Με απόφαση του Δ.Σ. μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα. Στις ανοικτές  συνεδριάσεις μπορεί μεν να παρευρίσκεται κάθε μέλος του συλλόγου χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου.
Στ) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, φτιάχνει σε συνεργασία με το γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ορίζει σε συμφωνία με το Δ.Σ. τον εισηγητή του κάθε θέματος. Υπογράφει μαζί με το Γ.Γ. κάθε έγγραφο εξερχόμενο του συλλόγου. Εκπροσωπεί το σύλλογο με εντολή του Δ.Σ. ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής και στις εξώδικες σχέσεις του απέναντι σε κάθε αρχή και τρίτο. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών. Τον πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει σ’ όλες του τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος.
Ζ) Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του συλλόγου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. την αλληλογραφία, κρατά τη σφραγίδα και το αρχείο του συλλόγου, συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο του συλλόγου. Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει κάποιος από τους συμβούλους.
Η) Ο ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του συλλόγου όλα τα έσοδα του συλλόγου. Κάνει κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται με έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογραμμένης από τον πρόεδρο και το Γ.Γ. και σφραγισμένων με τη σφραγίδα του συλλόγου. Τηρεί τα βιβλία διαχείρισης και συντάσσει τον ισολογισμό. Καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό και κρατεί σε μετρητά ποσό για τρέχουσες πληρωμές το ύψος του ποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις αρμοδιότητες που αναθέτει σ’ αυτά το Δ.Σ., σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματός τους το Δ.Σ. αναθέτει με απόφασή του την άσκηση των καθηκόντων σε άλλο μέλος του μόνιμα ή προσωρινά.  

 

Άρθρο 12ο

Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Ε.Ε. είναι τριμελής, έχει διετή θητεία και εκλέγεται με τρόπο όμοιο προς το Δ.Σ. και ταυτόχρονα με αυτό.
Η Ε.Ε. ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και την διαχείριση εν γένει των πόρων του συλλόγου, τουλάχιστον ανά εξάμηνο αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε θελήσει ειδοποιώντας τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Δ.Σ.
Η Ε.Ε. ελέγχει επίσης τον Ισολογισμό του Συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 13ο

Αρχαιρεσίες
Α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε 2 χρόνια κατά την τακτική Γ.Σ. ή σε έκτατη αν παραστεί ανάγκη.
Β) Δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στο Δ.Σ. έχει κάθε τακτικό μέλος που είναι ταμειακώς εντάξει και έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελευταία πριν τις εκλογές Γ.Σ.
Γ) Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία.
Προεδρεύει εκείνος που πήρε τους περισσότερους ψήφους.
Γραμματέας είναι ο Γ.Γ. του Δ.Σ.
Δ) Στις εκλογές κατέρχονται μεμονωμένοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιοι και όχι συνδυασμοί. Οι απαιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο γραμματέα του συλλόγου τρεις το αργότερο ημέρες πριν την έναρξη των εκλογών επί αποδείξει.
Ε) Για το Δ.Σ. εκλέγονται επτά (7) μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθαίρεσης μέλους του Δ.Σ. και μέχρι τον αριθμό των τριών μελών, αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.
Στ) Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι επτά σταυρούς στο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι επτά πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι επτά ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις πρώτοι για Εξελεγκτική Επιτροπή και άλλοι τρεις αναπληρωματικοί.
Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν γίνεται δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Ε.Ε. και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ., με μόνο θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ.    


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 14ο

Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από:
1.      Από δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2.      Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
3.      Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις, ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ.
4.      Από τη διοργάνωση λαχείων, γιορτών, παραστάσεων και εκδρομών.
5.      Οι εκ της περιουσίας του συλλόγου προερχόμενοι πρόσοδοι καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 15ο

Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η τύχη της περιουσίας του θα κριθεί με απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Άρθρο 16ο

Α) Η ισχύς του καταστατικού αρχίζει μόλις γίνει η δικαστική έγκρισή του.
Β) Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τα ζητήματα που δεν έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη.
Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να αναθέσει σε άτομο της επιλογής του, αμειβόμενο ή μη, την διεύθυνση των υπηρεσιών του, καθώς και οποιαδήποτε από τα επί μέρους καθήκοντα των μελών του.

Άρθρο 17ο
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Έως την τακτική Γ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το 1/10 των δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Άρθρο 18ο
Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική και φέρει την παράσταση που περιγράφεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 19ο
Ο σύλλογος διαλύεται υποχρεωτικά αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 20 με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
Αιτήσεις για διάλυση του συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζονται από τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών.

Άρθρο 20ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 21ο
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη, τα οποία εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα αποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.


                                                                        Βρύσες, 19 Σεπτεμβρίου 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου